Advies & bemiddelen

Dienstverlening verzorgt door Skyline Hypotheken kan op diverse manieren worden ingevuld, afhankelijk van wensen en mogelijkheden. De leiddraad die wij gebruiken om een juiste invulling aan het proces te geven is:

1. Kennismaking
2. Inventarisatie
3. Analyse
4. Oplossing (advies)
5. Bemiddelen
6. Nazorg

1. Kennismaking
Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Tijdens het gesprek horen we graag wat uw wensen zijn. Wij inventariseren op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. In dit gesprek maken wij duidelijk wat onze dienstverlening inhoudt en of deze werkwijze bij u past. Aan de hand van dit gesprek maken wij een inschatting van wat wij voor u kunnen betekenen en wat hierbij de kosten zijn.

2. Inventarisatie
De adviseur wint bij u informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van hypotheken. Daarnaast inventariseert hij de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van u. Allemaal voor zover relevant voor het opstellen van een passend (hypotheek) advies. Dat kan alleen als de adviseur voldoende informatie van u als klant krijgt. Dit wordt aangetoond d.m.v. de juiste papieren, denk hierbij aan loonstroken, contracten en verzekeringen. Verder wordt aan u gevraagd om zich te legitimeren aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart. Vaak kiezen wij ervoor om al een uitgebreid overzicht hiervan toe te voegen aan de afspraakbevestiging van het kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt dan, wanneer mogelijk, in algemene zin meer informatie vertrekt over de mogelijke hypotheekconstructies.

3. Analyse
In de fase van analyse vertalen wij, met behulp van onze rekensoftware, de relevante informatie (zoals de doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring) naar de mogelijkheden voor een hypotheek. Wij werken vervolgens de mogelijkheden die aansluiten bij uw situatie cijfermatig uit door berekeningen, gebaseerd op uw gegevens, te maken. Ook kijken wij hierbij naar de toekomstige (mogelijke) wijzigingen in uw financiële situatie. Denk hierbij aan pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

4. Oplossing (advies)
In deze fase geeft de adviseur op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheek constructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses en past bij de situatie en wensen van de klant. Ook wordt rekening gehouden met de fiscale aspecten van het advies. Het advies wordt in begrijpelijke taal uitgelegd aan de klant en op papier meegegeven. Bij het advies zal een uitgebreide motivering geschreven worden met uitleg waarom er voor deze oplossingen gekozen is. Als u het eens bent met het advies dan kunt u tekenen voor de motivering. Wilt u hiervan afwijken dan wordt dit aangetekend in het dossier.

5. Bemiddelen
Op het moment dat u en adviseur tot overeenstemming zijn gekomen betreffende het hypotheek advies zal er worden overgegaan tot bemiddeling. De adviseur stuurt aanvragen naar financiële instanties overeenkomstig met de analyse en het advies. De adviseur controleert de offertes en bespreekt deze met u samen, waarna tot tekenen kan worden overgegaan. De adviseur zorgt dan voor het volledige dossier en houdt contact met u en de financiële instanties. Verder worden de contacten met partijen als de notaris, taxateur en aankopend en of verkopend makelaar onderhouden om het proces gestructureerd te laten verlopen.

6. Nazorg
Naast de wettelijke nazorg is het mogelijk om volledig ontzorgt te worden door te kiezen voor onze uitgebreide nazorg (Service Abonnement Financieel Geheel). Hierbij kunt u erop rekenen dat uw financiële zaken continu gemonitord worden en u periodiek op de hoogte gebracht zal worden van diverse ontwikkelingen.

 Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860